Điều khoản sử dụng

Đây là trang ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG tại BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng dịch vụ

Các điều khoản sử dụng và các điều kiện sau đây ( đều được gọi chung là các “ Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ BONG DA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK ngay lập tức.

2. Truy cập BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM

BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà BONG DA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của BONG DA Bắn Cá Đổi Thưởng APK . COM mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên / đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM là thông chính xác, đầy đủ và luôn luôn cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho BONG DA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM thông qua website BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.

Nếu bạn đã lựa chọn, hoặc được cung cấp đầy đủ, một tên người dùng sử dụng, mật khẩu tài khoản hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin này và không tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn xác nhận chính xác rằng tài khoản của bạn là dành riêng chỉ cho mình bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM. Bạn đồng ý thông báo cho BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM ngay lập tức tức thì bất kỳ việc truy cập thực hiện trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng tài khoản, mật khẩu của bạn.

BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, bất cứ lúc nào theo quyết định của BONGDA Bắn Cá Đổi Thưởng APK.COM mà không phải thông báo lý do của việc vô hiệu hóa của bạn đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng tình không sử dụng các dịch vụ cung cấp của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM cho bất kỳ hoạt động hành vi hoặc mục đích sai trái vi phạm pháp luật.

Tham khảo bài viết cờ bạc có trách nhiệm Tại Đây.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM có thể chứa đựng bảng tin, các thông tin trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng hoạt động nhắn tin và các tính năng hoạt tính tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM sẽ không được tính coi là các thông tin cần bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, bạn cấp cho BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM quyền không thể phục hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, độ chính xác và tính phù hợp của những thông tin đó. BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM không chịu trách nhiệm với các bên thứ ba về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, thực hiện các sửa đổi mà BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM được cho là cần thiết cho các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn theo yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của dịch vụ BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM cho bất kỳ điều gì hoặc không cần vì lý do gì.

BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

Theo đó, BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các đóng góp của người dùng mà không có ngoại lệ. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền

BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi các thông báo vi phạm bản quyền theo quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM bằng cách gửi thông báo cho BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM qua thư điện tử hoặc là các hình thức kiểu liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM được cung cấp chỉ một cho mục đích thông tin chung. BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, những nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc hiện tại. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên website BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM không có nghĩa vụ buộc phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM cho mục đích sử dụng thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm và tất cả các trách nhiệm nhiệm vụ đảm bảo liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM không thể và không thể đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của BONGDABắn Cá Đổi Thưởng APK.COM.